„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Tylicach

06.08.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
341250,00zł 
/ rękojmia/wadium:
45500,00zł
sygnatura licytacji: KM 107/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046293/5

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.08.2013r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00046293/5. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 189 o powierzchni 3,22 ha oraz budynek mieszkalny w budowie o powierzchni 337,8 m2. Budynek jest pokryty dachówką, bez okien i drzwi. Na parterze są wiatrołap, holl, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, spiżarnia, jaccuzi, sauna, wc, kotłownia, pom. biurowe i ogród zimowy. Na 1. piętrze znajduje się sypialnia, 3 pokoje, pralnia, łazienka i korytarz. Niewykończony garaż połączony z domem znajduje się na przekroczonej działce nr 190 i nie został ujęty w wycenie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 455.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 341.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 45.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej