„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Głównej

19.05.2014 12:00 
/ cena wywoławcza:
67400,00zł 
/ rękojmia/wadium:
10110,00zł
sygnatura licytacji: KM 2192/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00032939/5

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.05.2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia przy ul. Głównej 50/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00032939/5. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 64,20 m2 znajdującym się na 1. piętrze budynku wielorodzinnego i składającym się z 2 lokali, do których prowadzą niezależne wejścia z korytarza, jedna część składa się z pokoju oraz kuchni, w której wydzielono ścianką działową część na toaletę. Druga część mieszkania składa się z 2 pokoi oraz kuchni z pomieszczeniem sanitarnym. Części te nie mają połączenia z sobą. Przynależnością nieruchomości jest prawo współużytkowania do gruntu (działki nr 6/3 i 6/4) w części 80/1000. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 101.100,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 67.400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10.110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce
lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej