„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Pieńsku

04.08.2014 13:00 
/ cena wywoławcza:
123750,00zł 
/ rękojmia/wadium:
16500,00zł
sygnatura licytacji: Km 350/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00015659/3

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.08.2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

 

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Pieńsk, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015659/3.
Nieruchomość jest działką gruntu nr 85/3 o powierzchni 1.057 m2 zabudowaną zdewastowanym i wypalonym budynkiem halowym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 542,79 m2 z częściowym podpiwniczeniem. Działka nieogrodzona, w pełni uzbrojona z doprowadzonymi do budynku instalacjami. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 165.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 123.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521.
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu.


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTALLOKALIZACJA

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej