Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w miejscowości Miedziana

20.04.2015 13:00 
/ cena wywoławcza:
48667,00zł 
/ rękojmia/wadium:
7300,00zł
sygnatura licytacji: Km 3879/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00022004/9

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.04.2015r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Miedziana 41, gm. Sulików, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00022004/9.Nieruchomość położona w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,070 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym z zabudową gospodarczą w zwartym kompleksie. Układ funkcjonalno - użytkowy jest przestarzały z pomieszczeniami o wysokości poniżej 2,2 m. Brak podpiwniczenia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 73.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 48.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 7.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce
lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3879/09". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej