„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Spokojnej

11.05.2015 12:30 
/ cena wywoławcza:
413883,00zł 
/ rękojmia/wadium:
55185,00zł
sygnatura licytacji: Km 1285/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039481/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.05.2015r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu przy ul. Spokojnej, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00040511/8. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 2/236 o powierzchni 2.057 m2 wraz z poniesionymi nakładami na budowę budynku mieszkalnego oraz udział 2/136 w działce 2/231 o powierzchni 0,9499 ha objętej księgą wieczystą o numerze JG1Z/00039481/8. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 185,01 m2 + garaż 20,32 m2, powierzchnia zabudowy: 152,92 m2 + taras 65,50 m2, powierzchnia całkowita 306,79 m2. Kubatura netto 656,69 m3. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony ma na parterze kuchnię, jadalnię, salon z kominkiem, pokój-gabinet, na poddaszu są 3 sypialnie, łazienka oraz schowek/garderoba. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 551.843,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 413.882,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 55.184,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1285/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej