„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Węglińcu przy ul. Sikorskiego

22.05.2017 11:30 
/ cena wywoławcza:
306000,00zł 
/ rękojmia/wadium:
40800,00zł
sygnatura licytacji: Km 812/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00017874/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.05.2017r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Węgliniec, ul. Sikorskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017874/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 80 o powierzchni 10025 m2 w użytkowaniu wieczystym zabudowaną zespołem 7 budynków produkcyjno-przemysłowych o powierzchniach: 35 m2, 65 m2, 624 m2, 43 m2, 33 m2, 159 m2 oraz 983 m2. Ogrodzenie działki jest z prefabrykatów. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 408.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 306.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 40.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii tj. do dnia 19.05.2017r. do godz. 14:00 w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 812/15". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika do dnia. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej