„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość polożona w Bogatyni przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację

11.09.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
80667,00zł 
/ rękojmia/wadium:
12100,00zł
sygnatura licytacji: Km 1810/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00011016/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11.09.2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 25/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011016/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 62,17 m2 składającym się z 2 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, przedpokoju wraz z pomieszczeniami przynależnymi na 1 i 2 kondygnacji budynku. Do części lokalu znajdującego się na drugim piętrze prowadzą schody stanowiące część wspólną nieruchomości. Z własnością lokalu związany jest udział 43/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 80.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 08.09.2017r. w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr  56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1810/12". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu
w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej