„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej 29A

11.12.2017 12:30 
/ cena wywoławcza:
274500,00zł 
/ rękojmia/wadium:
36600,00zł
sygnatura licytacji: Km 4410/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00038804/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2017r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska 29A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038804/2. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o powierzchni 6300 m2 zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 121,59 m2. Na powierzchni ok. 2200 m2 prowadzony jest skład węgla i kruszyw. Budynek składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, kotłowni z pralnią, sieni, holu oraz 2 pokoi na poddaszu. Budynek ogrzewany jest piecem na węgiel, posiada również kominek opalany drewnem. Budynek nie został jeszcze zgłoszony do użytkowania, prace budowlane zostały zakończone. Teren jest ogrodzony. Układ pomieszczeń w budynku korzystny, stan techniczny budynku dobry. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 366.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 274.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 36.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 4410/15". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej