„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Dłużynie Górnej

05.11.2018 12:00 
/ cena wywoławcza:
45927,00zł 
/ rękojmia/wadium:
6124,00zł
sygnatura licytacji: Km 2488/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00022380/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.11.2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Dłużyna Górna 1B/13, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00022380/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 70,55 m2 składającym się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc na parterze bloku trzykondygnacyjnego. Do lokalu należy piwnica 12,20 m2 i udział 7/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Lokal wyposażony w prąd, wodę, kanalizację z odprowadzeniem do szamba, CO-etażowe na opał stały - węgiel, kuchenka na gaz z butli. Układ pomieszczeń funkcjonalny, pokoje przestronne. Stan lokalu przeciętny. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61.236,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 45.927,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 6.123,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2488/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

22.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
196518,00zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Bogatyni

28.01.2013 14:00 
/ cena wywoławcza:
98600,00zł 
Więcej