Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położna w Bielawie Dolnej

08.04.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
24240zł 
/ rękojmia/wadium:
3232zł
sygnatura licytacji: KMP 43/93 \ księga wieczysta: JG1Z/00048154/3

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.04.2013r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 214 odbędzie się


I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I


położonej w miejscowości Bielawa Dolna 51A, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00048154/3. W skład nieruchomości wchodzi: działka gruntu nr 144/11 (B-PS IV) o powierzchni 700 m2 oraz budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy o powierzchni zabudowy 200 m2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32.320,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 24.240,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3.232,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce ub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej