„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomosc położona w Kopaczowie

07.05.2013 12:00 
/ cena wywoławcza:
1064866zł 
/ rękojmia/wadium:
141982zł
sygnatura licytacji: KM 640/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00046449/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.05.2013r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kopaczów gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00046449/4. Nieruchomość jest niezabudowaną działką gruntu nr 21/8 o powierzchni 10.000 m2. Na działce nie są prowadzone żadne prace budowlane, brak ogrodzenia. Działka jest płaska, kształtu prostokąta i przylega do nowowybudowanego odcinka drogi łączącej transgraniczne połączenie Niemcy - Polska - Czechy. Zgodnie z planem przestrzennym gminy, działka oznaczona jest 23Ks - tereny projektowanych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, motel. gastronomia). Północna część działki przeznaczona jest na poszerzenie drogi. Nie ma przynależności nieruchomości. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RII o pow. 0,5533 ha
i RIIIa o pow. 0,4457 ha.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.419.822,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 1.064.866,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 141.982,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521.
Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23%, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej