„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

13.05.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
103380zł 
/ rękojmia/wadium:
15507zł
sygnatura licytacji: KM 3164/10 \ księga wieczysta: JG1Z/00030702/1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.05.2013r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec, przy ul. Daszyńskiego 67/10, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00030702/1. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 73,4 m2 położonym na
2. piętrze bloku trzypiętrowego, a składającym się z 3 pokoi, ślepej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.
Do lokalu należy piwnica i udział 1160/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 155.070,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 103.380,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części
sumy oszacowania nieruchomości, tj.15.507,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce
lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej