Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchoność położona w Jasnej Górze przy ul. Sportowej

20.05.2013 11:30 
/ cena wywoławcza:
108000zł 
/ rękojmia/wadium:
16200zł
sygnatura licytacji: KM 2304/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00024306/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.05.2013r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Jasna Góra przy ul. Sportowej 9/4, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00024306/0. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym  położonym na 1 piętrze bloku dwukondygnacyjnego o powierzchni 77,60 m2 składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 23,2 m2 oraz udział 26/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 162.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 108.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części
sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23 %, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej