„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Jasnej Górze, gm. Bogatynia

06.08.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
12000zł 
/ rękojmia/wadium:
1800zł
sygnatura licytacji: Km 2304/09 \ księga wieczysta: JG1Z/00033227/8


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06.08.2014r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się


II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Jasna Góra gm. Bogatynia, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00033227/8. Nieruchomość jest działką gruntową nr 36/6 o powierzchni 600 m2  klasy RV i znajduje się przy głównej drodze w Jasnej Górze, tj. ul. Sportowej między budynkami mieszkalnymi, jest uzbrojona w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, bez naniesień i nasadzeń. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 18.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 12.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 1.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce
lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu.


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTALLOKALIZACJA

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej