„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Starym Zawidowie

13.10.2014 10:00 
/ cena wywoławcza:
1051zł 
/ rękojmia/wadium:
140zł
sygnatura licytacji: KMP 64/05 \ księga wieczysta: JG1Z/00036521/0

O B W I E S Z C Z E N I E
   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.10.2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 214 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

w postaci udziału 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Stary Zawidów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036521/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 239 o powierzchni 800 m2  i symbolu PsIV. Teren ma oznaczenie w mpzp 8RP, MR - dno doliny potoku, trwałe użytki zielone i istniejąca zabudowa zagrodowa bez lokalizowania nowych stawów, oczek wodnych. Działka ma regularny kształt, ogrodzona jest żerdziami. Przez działkę przebiega linia energetyczna napowietrzna na betonowym słupie w północno-zachodnim rogu działki. Teren zagospodarowany jest trawą, na działce są ozdobne drzewa iglaste. Dojazd do niej drogą asfaltową, następnie gruntową utwardzoną. Teren działki od strony zachodniej i południowej przylega do wód płynących. Licytowany udział oszacowana jest na kwotę 1.402,50 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 1.051,88 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części
sumy oszacowania nieruchomości, tj. 140,25 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. 


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej