„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu, przy ul. Leśnej

03.11.2014 11:00 
/ cena wywoławcza:
409152zł 
/ rękojmia/wadium:
54553zł
sygnatura licytacji: Km 420/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00017122/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.11.2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu przy ul. Leśnej 32, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu nr JG1Z/00017122/4. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 22/16 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 595 m2 oraz budynek mieszkalny o powierzchni 180 m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju i 2 łazienek i garażu. Parter o powierzchni 90 m2 składa się z salonu, kuchni, garderoby, gabinetu, wc, korytarza i holu. Na piętrze znajdują się 3 pokoje, korytarz i łazienka. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 545.536,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 409.152,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54.553,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

 

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennych - GEOPORTAL

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej