Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

20.04.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
1568877zł 
/ rękojmia/wadium:
235332zł
sygnatura licytacji: Km 2175/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.04.2015r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 214 odbędzie się

II  L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039379/0. W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 46/5 o pow. 1.004,00 m2, działka nr 46/6 o pow. 349,00 m2, działka nr 46/7 o pow. 118,00 m2, budynek A 3-nawowy o pow. 657,80 m2 na działce 46/5, środkowa część jest 2-kondygnacyjna, skrajne 1-kondygnacyjne  oraz budynek B o pow. użytkowej 76,00 m2 na działce nr 46/7. Jest to nieruchomość z niewyodrębnionymi lokalami, dla której z mocy prawa powstała wspólnota mieszkaniowa w związku z odłączeniem lokalu mieszkalnego JG1Z/00044443/8. Pomieszczenia pełniące różne funkcje w budynkach A i B z udziałem 8863/1000 stanowią jedną nieruchomość i stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Powstanie wspólnoty nie wpływa na wartość opisywanej nieruchomości. Na parterze budynku. A znajduje się funkcjonująca hurtownia 274,75 m2, nieczynna hurtownia 190,44 m2, pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 30,68 m2. Piętro budynku stanowią pomieszczenia biurowe 78,75 m2 i komunikacja wspólna 18,51 m2. Część budynku o pow. 20,98 m2 wykorzystywana jest jako zakład kosmetyczny (umowa najmu), pozostałe pomieszczenia o pow. 46,02 m2 nie są wykorzystane. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2.353.313,00 zł.  Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 1.568.876,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 235.331,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521
z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2175/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Informuję, że licytantowi, który nabędzie ww. nieruchomość przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu nieruchomości gruntowej o numerze KW JG1Z/00044443/8 na licytacji publicznej, która odbędzie się 20.04.2015r. o godz. 12:15 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 214.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej