„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w miejscowości Trójca

18.05.2015 11:30 
/ cena wywoławcza:
43334zł 
/ rękojmia/wadium:
6500zł
sygnatura licytacji: Km 291/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00034281/1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.05.2015r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Trójca gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034281/1. W skład nieruchomości o powierzchni 1.710 m2 wchodzą: niezabudowana działka gruntu nr 364/5 o powierzchni 810 m2 klasy ŁIV oraz niezabudowana działka gruntu nr 364/6 o powierzchni 900 m2, w tym 738 m2 klasy ŁIV oraz 162 m2 klasy Lz-ŁIV. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 43.333,33 zł. Działki te mogą stanowić odrębne przedmioty zbycia z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Działka nr 364/5 oszacowana jest na kwotę 31.000,00 zł, jej cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 20.666,67 zł. Natomiast działka nr 364/6 oszacowana jest na kwotę 34.000,00 zł, a jej cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 22.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3.100,00 zł dla działki nr 364/5, 3.400,00 zł dla działki nr 364/6 i 6.500,00 zł w przypadku całej nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 291/13". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej