Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w Tylicach

29.06.2015 10:00 
/ cena wywoławcza:
202500zł 
/ rękojmia/wadium:
27000zł
sygnatura licytacji: Km 2160/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00037294/6.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.06.2015r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Tylice gm. Zgorzelec, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037294/6. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny w trakcie budowy. Złożony jest z 2 odrębnych segmentów jednorodzinnych z garażami o powierzchni 141,3 m2 każdy. Łączna powierzchnia budynku 282,60 m2. Segmenty posiadają odrębne fronty i wejścia. Budynek w zabudowie bliźniaczej, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym usadowiony w granicach działki nr 79 o powierzchni 10 a. Segmenty posiadają dostęp do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 270.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 202.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 27.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2160/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej