„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomosc położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

14.09.2015 11:00 
/ cena wywoławcza:
150000zł 
/ rękojmia/wadium:
20000zł
sygnatura licytacji: Km 458/06 \ księga wieczysta: JG1Z/00014771/7

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.09.2015r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Ruszów przy ul. Świerczewskiego 5A/7, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014771/7. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 281/2023 o powierzchni 307 m2 oraz budynek mieszkalny 1 rodzinny w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 112 m2. Na parterze domu znajduje się pokój, kuchnia, przedpokój, wiatrołap, wc oraz kotłownia. Na piętrze są 3 pokoje, przedpokój oraz łazienka. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 200.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 150.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S. A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 458/06". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej