„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej

05.10.2015 10:30 
/ cena wywoławcza:
713334zł 
/ rękojmia/wadium:
107000zł
sygnatura licytacji: Km 2362/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00003699/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.10.2015r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 214 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00003699/8. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 15/5 o powierzchni 4.046 m2 z wymagającymi remontu budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 130 m2 i garażem 36,6 m2, działka gruntu nr 15/3 o powierzchni 8.052 m2 oraz działka gruntu nr 7 o powierzchni 13.774 m2. Wszystkie działki w mpzp przewidziane są do zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej z dopuszczeniem usług. Mają one pełną możliwość podłączenia do instalacji gazowej i kanalizacji oraz wytyczenia dróg dojazdowych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.070.000,00 zł, w tym działka nr 15/5 na kwotę 375.000,00 zł, nr 15/3 na kwotę 432.000,00 zł oraz nr 7 na kwotę 263.000,00 zł. Cena wywołania całej nieruchomości wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 713.333,33 zł. Cena wywołania działki nr 15/5 wynosi 250.000,00 zł, cena wywołania działki nr 15/3 wynosi 288.000,00 zł, natomiast cena wywołania działki nr 7 wynosi 175.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 107.000,00 zł dla całej nieruchomości, 37.500,00 zł dla działki nr 15/5, 43.200,00 zł dla działki nr 15/3 oraz 26.300,00 zł dla działki nr 7 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2362/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej