Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Ostróżno

28.04.2016 11:30 
/ cena wywoławcza:
27000zł 
/ rękojmia/wadium:
3600zł
sygnatura licytacji: Km 1601/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00044370/5

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.04.2016r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zawidów przy ul. Ostróżno 19, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044370/5. Jest to zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntowa położona w centralnej strefie zabudowy mieszkaniowej w Ostróżnie bezpośrednio przy ulicy. Budynek dwukondygnacyjny wolno stojący o powierzchni zabudowy 152 m2 jest niepodpiwniczony i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W części parterowej są pomieszczenia gospodarcze, na piętrze część mieszkalna. Stan budynku jest bardzo zły. Instalacje wewnętrzne są zniszczone. Budynek jest zawilgocony i niezamieszkały, podlega dewastacji. Brak jest rynien i rur spustowych, okna są starego typu z ubytkami oszklenia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 36.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 27.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1601/15". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej