„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Krzewinie

28.08.2016 11:50 
/ cena wywoławcza:
44344zł 
/ rękojmia/wadium:
5913zł
sygnatura licytacji: Km 4116/15 \ księga wieczysta: JG1Z/00050055/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.08.2016r. o godz. 13:50 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Krzewina, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00050055/6. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 412, w tym  klasy RIVa 0,7063 ha, RIVb 0,2434 ha, o powierzchni 0,9497 ha, działka gruntu nr 413 klasy RIVb o powierzchni 0,9700 ha, działka gruntu nr 414 klasy ŁIV o powierzchni 0,4256 ha, działka gruntu nr 417, w tym  klasy ŁIV 0,2874 ha, Lz-ŁIV 0,0916 ha, RIVb 0,1660 ha, RV 0,1132 ha, o powierzchni 0,6582 ha oraz działka gruntu nr 425 klasy Lz-ŁIV o powierzchni 0,0638 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,0673 ha. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59.125,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 44.343,75 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5.912,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 4116/15". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej