„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Łagowie przy ul. Szkolnej

19.09.2016 10:30 
/ cena wywoławcza:
255000zł 
/ rękojmia/wadium:
34000zł
sygnatura licytacji: Km 1578/13 \ księga wieczysta: JG1Z/00017416/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2016r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 w sali nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Łagów przy ul. Szkolnej 11, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00017416/2. W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr 14/5 o powierzchni 2.453 m2 zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni całkowitej 814 m2, urządzeniami infrastruktury technicznej i placami. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną - szambo 3 komorowe, gazową, telekomunikacyjną i energetyczną. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek o prostej, tradycyjnej bryle z dwuspadowym dachem. Ma trzy kondygnacje: parter i poddasze użytkowe oraz piwnicę. Na parterze budynku znajduje się komunikacja, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie magazynowe. Na poddasze i do piwnicy prowadzą schody betonowe. Na poddaszu znajduje się 6 wydzielonych pomieszczeń oraz łazienka. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 640 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 255.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 34.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1578/13". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej