Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Reymonta

20.03.2017 11:00 
/ cena wywoławcza:
405000zł 
/ rękojmia/wadium:
54000zł
sygnatura licytacji: Km 2986/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00019207/8

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.03.2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Reymonta 24, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00019207/8. Nieruchomość jest kompleksem budynków niemieszkalnych tj. produkcyjno-usługowe, magazynowe, garaże
i wiaty. Główny budynek piętrowy z przybudówkami jest połączony z 3 innymi w jedną zwartą zabudowę, która wewnątrz jest ze sobą skomunikowana, jednak część z tych obiektów jest położona na innych działkach (6/3, 6/4 i 6/1), które stanowią inne nieruchomości. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2.300 m2. Obiekt posiada rampy i bramy. Stan techniczny obiektu jest pogorszony. Budynki są murowane. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 540.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 405.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w piątek 17.03.2017r do godziny 14:00 w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr  56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2986/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika
do dnia 19.03.2017r. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej