„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Studniskach Górnych

23.04.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
30000zł 
/ rękojmia/wadium:
4000zł
sygnatura licytacji: Km 3633/11 \ księga wieczysta: JG1Z/00043097/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.04.2018r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Studniska Górne 1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00043097/0. Nieruchomość jest działką gruntu nr 156/1 o powierzchni 1151 m2 zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest częściowo ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się częściowo podpiwniczony budynek gospodarczy stanowiący stodołę, zbudowany z cegły z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką. Do budynku można dostać się przez zużyte drewniane bramy. Wzdłuż wschodniej granicy znajduje się parterowy budynek gospodarczy stanowiący garaż, zbudowany z cegły z dachem płaskim krytym eternitem. Budynki są w złym stanie technicznym. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz do drogi asfaltowej i gruntowej nieutwardzonej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 40 000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 30 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3363/11".  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej