„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Ruszowie

23.05.2018 09:30 
/ cena wywoławcza:
118420zł 
/ rękojmia/wadium:
17763zł
sygnatura licytacji: Km 190/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23.05.2018r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Ruszów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2. Dojazd i dojście do nieruchomości od strony ulicy Szklanej i Polnej. Działka płaska, bez przeszkód terenowych, kształt działki nieregularny. Działka ogrodzona płotem z przęseł z prefabrykatów betonowych. Działka w ok. 80% utwardzona kostką brukową betonową, częściowo płytami betonowymi, na działce posadowiona jest wiata na rzucie prostokąta o powierzchni 301,83 m2 oraz wiata na rzucie litery L o powierzchni 116,40 m2. Wiaty drewniane, kryte blachą falistą, więźba dachowa drewniana, dach wielospadowy. Ponadto na działce znajdują się dwa baseny betonowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę (hydrant). Przez działkę biegnie linia napowietrzna, wsparta na słupach betonowych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 177 630,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 118 420,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 17 763,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 190/16".  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wgląduw kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Komornik

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej