„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Czachowskiego

21.05.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
109500zł 
/ rękojmia/wadium:
14600zł
sygnatura licytacji: Km 1407/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00051383/1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.05.2018r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Czachowskiego 6/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00051383/1. Nieruchomość jest lokalem niemieszkalnym o powierzchni 49,80 m2 na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, składającym się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego z komunikacją, korytarza oraz znajdujących się w piwnicy 2 pomieszczeń sanitarnych (z wc) oraz jednego przechodniego pełniącego funkcję mieszaną. W całej nieruchomości jedynie w sali sprzedaży znajduje sie okno-witryna metalowe z pojedynczą szybą. Wejście do lokalu bezpośrednio z tarasu stanowiącego jednocześnie wejście do sąsiadującego lokalu użytkowego oznaczonego "Czachowskiego 8/1". Z chodnika na taras prowadzą 2-4 stopnie oraz podjazd. Drzwi wejściowe do połowy przeszklone. W sali sprzedaży zamontowany jest zlewozmywak. Lokal jest wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną. W lokalu brak jest grzejników, przez lokal przebiega instalacja c.o. zdalaczynna. Do lokalu należy udział 713/10000 w prawie użytkowania gruntu i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 146 000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 109 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 14 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1407/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal nie jest użytkowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej