„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego

23.07.2018 10:30 
/ cena wywoławcza:
1103250zł 
/ rękojmia/wadium:
147100zł
sygnatura licytacji: Km 150/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00039379/0

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.07.2018r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 118 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039379/0. Nieruchomość składa się działek gruntu nr 46/5, 46/6, 46/7 o łącznej powierzchni 1.471 m2, zabudowanych częściowo podpiwniczonym dwukodygnacyjnym budynkiem usługowo-mieszkalnym, parterowym budynkiem usługowym oraz kominem przemysłowym. Działki i budynki stanowią gospodarczą całość. Działka nr 46/5 o pow. 1.004 m2 jest nieogrodzona, ma nieforemny i nieregularny kształt. Działka nr 46/6 o pow. 349 m2 o nieregularnym i nieforemnym kształcie stanowi drogę dojazdową utwardzoną tłuczniem do działek 46/5 oraz 46/7. Działka nr 46/7 o pow. 118 m2 ma kształt zbliżony do prostokąta, zabudowana jest przedwojennym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym częściowo podpiwniczonym oraz parterowym budynkiem usługowym. Powierzchnia użytkowa większego budynku po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego wynosi wraz z częściami wspólnymi 652,04 m2. W budynku znajduje się 6 lokali. Na parterze w centralnej części budynku znajduje się lokal składający się z zespołu pomieszczeń o łącznej pow. 156,48 m2, w skład którego wchodzą sala sprzedaży, korytarz, 3 pomieszczenia biurowe i pomieszczenie socjalne tj. kuchnia i wc. Każde pomieszczenie w tej części budynku ogrzewane jest za pomocą instalacji centralnego ogrzewania na gaz. Do pomieszczeń tych można dostać się z klatki schodowej. Na parterze w południowo-zachodniej części budynku znajduje się zespół pomieszczeń o pow. 112,01 m2, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia magazynowe i kotłownia. Nad częścią pomieszczenia utworzono antresolę wykorzystywaną na potrzeby magazynowe. Do pomieszczeń tych można dostać się dwoma niezależnym wejściami. Na parterze w północnej części budynku znajduje sie zespół pomieszczeń o pow. 193,49 m2 wykorzystywanych jako sala ćwiczeń. Pomieszczenia wykończone są w niskim standardzie, nie posiadają ogrzewania. Do pomieszczeń prowadzi niezależne wejście z terenu działki od strony północnej. W południowo-wschodniej części budynku na parterze znajduje się lokal usługowy z odrębnym wejściem  o pow. 29,69 m2. Lokal w dobrym stanie technicznym i wykończony w wysokim standardzie, ogrzewany składa się z korytarza, salonu kosmetycznego i łazienki. W centralnej części budynku na parterze po stronie wschodniej znajduje się lokal usługowy składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 40,73 m2. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Lokal jest ogrzewany. Na pierwszym piętrze budynku znajduje sie lokal usługowy składający się z trzech pomieszczeń usługowych o łącznej pow. 74,98 m2. Lokal jest w średnim stanie technicznym, ogrzewany. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej. Wc jest dostępne w ramach części wspólnych budynku na klatce schodowej. Przy zachodniej granicy działki 46/5 posadowiony jest komin przemysłowy o wysokości 20 m. W parterowym budynku usługowym o łącznej pow. 64,35 m2 znajdują się dwa lokale usługowe, z których każdy składa się z hallu, wc i dwóch sal. Pomieszczenia w budynku są ogrzewane za pomocą kotłowni znajdującej się w budynku posadowionym na działce nr 46/5. Standard i stan techniczny lokali dobry. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Do nieruchomości należy udział 8863/100000 w prawie własności nieruchomości gruntowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki Bauma. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.471.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 1.103.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 147.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 150/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej