„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Słonecznej

15.10.2018 10:00 
/ cena wywoławcza:
467917zł 
/ rękojmia/wadium:
62389zł
sygnatura licytacji: Km 874/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00037680/9

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.10.2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Słoneczna 14F, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00037680/9. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 20/25 o powierzchni 736 m2 zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 120,48 m2 jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym
i wbudowanym garażem. Działka płaska o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Budynek składa się z salonu, otwartej kuchni, 2 pokoi, łazienki z wc oraz garażu. Na poddaszu znajduje się pokój i wc. Budynek ogrzewany jest dwufunkcyjnym piecem, posiada kominek bez płaszcza wodnego. Układ pomieszczeń w budynku korzystny. Teren działki ogrodzony i zagospodarowany, brama wjazdowa otwierana automatycznie. Na działce znajduje się wiata na 1 samochód. Stan techniczny budynku dobry. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, sieć teletechniczną i alarmową. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 623.889,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 467.916,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 62 388,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 874/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Budynek jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej