„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Jerzmankach

08.10.2018 11:30 
/ cena wywoławcza:
236100zł 
/ rękojmia/wadium:
23610zł
sygnatura licytacji: Km 1489/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00001752/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.10.2018r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Jerzmanki 84, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00001752/4. W skład nieruchomości wchodzą działka nr 187 o powierzchni 537 m2  z budynkiem mieszkalnym, działka gruntu nr 184/1 o powierzchni 92 m2 i działka gruntu nr 184/2 o powierzchni 455 m2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w niewielkiej części podpiwniczony. Do szczytowej ściany budynku dobudowana jest komórka o powierzchni ok. 20 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 236.100,00 zł, w tym działka nr 187 na kwotę 211.000,00 zł, działka nr 184/1 na kwotę 4.200,00 zł i działka nr 184/2 na kwotę 20.900,00 zł. Cena wywołania całej nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 177.075,00 zł. Cena wywołania działki nr 187 wynosi 158.250,00 zł, cena wywołania działki nr 184/1 wynosi 3.150,00 zł, natomiast cena wywołania działki nr 184/2 wynosi 15.675,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 23.610,00 zł dla całej nieruchomości, 21.100,00 zł dla działki nr 187, 420,00 zł dla działki nr 184/1 oraz 2.090,00 zł dla działki nr 184/2 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1489/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Nieruchomość jest nadal zajmowana.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej