„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Studniskach Dolnych

25.03.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
462750zł 
/ rękojmia/wadium:
61700zł
sygnatura licytacji: Km 3298/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00033048/9

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.03.2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Studniska Dolne, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033048/9.Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu nr 4, AM-1 o powierzchni 60.600 m2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki lekko nachylony, na powierzchni ok 2.800 m2 działka utwardzona. W południowej części działki posadowione są 2 parterowe zdewastowane powojskowe budynki niemieszkalne, pozostała część działki jest niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami samosiejnymi. Budynek o powierzchni ok. 270 m2 zbudowany z bloczków betonowych częściowo zawalony nie posiada zadaszenia i części ścian. Drugi budynek zbudowany z cegieł w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 210 m2 nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej z widocznymi zawilgoceniami ścian i posadzek wynikającymi z przeciekającego dachu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny projektowanej zabudowy usługowej i rzemieślniczej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dojazd do działki publiczną drogą gruntową. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 617.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 462.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 61.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 3298/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej