Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w miejscowości Koźmin

18.02.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
35250zł 
/ rękojmia/wadium:
4700zł
sygnatura licytacji: Km 26/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00035722/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.03.2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 115 odbędzie się


I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I


położonej w miejscowości Koźmin, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00035722/2. Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany o powierzchni 15.000,00 m2 składający się z działek nr 17 i 54/1 (obręb VIII AM-1) położonych w Koźminie. Działka nr 17 o pow. 8600 m2 ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb (3200 m2) oraz RV (5400 m2), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolne. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do gruntowej drogi publicznej. Działka nr 54/1 o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu o łącznej powierzchni 6900 m2 składa się z gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIII, tworząc kompleks leśny z drzewostanem lasu mieszanego liściastego, w skład którego wchodzą dąb szypułkowy, dąb czerwony, topola osika, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz grab pospolity. Teren działki jest nieogrodzony. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest terenem leśnym. Działka położona jest 200 m od asfaltowej drogi Koźmin - Osiek Łużycki, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy przez działki sąsiednie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 35.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 26/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej