„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Cynamonowj

08.04.2019 10:30 
/ cena wywoławcza:
90750zł 
/ rękojmia/wadium:
12100zł
sygnatura licytacji: Km 1428/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00053895/7 i JG1Z/0005125

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.04.2019r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr odbędzie się

I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonych w miejscowości Zgorzelec ul. Cynamonowa, objętych księgami wieczystymi w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00053895/7 i JG1Z/00051257/9. Nieruchomość o numerze JG1Z/00053895/7 stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 2/25 o powierzchni 310 m2 i nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Działka nie jest ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość o numerze JG1Z/00051257/9 stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 2/11 o powierzchni 824 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy. Aktualne zaawansowanie budowy wynosi 13,60 % - trwa wznoszenie ścian. Działka jest nieogrodzona. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MN11 przeznaczona jest w większości na tereny zabudowy mieszkaniowej, część nieruchomości przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, od północy przylega do działki nr 2/25, z którą wraz z udziałem 1/18 w działce drogowej nr 2/1 stanowi gospodarczą całość. Obie nieruchomości posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
Nieruchomości oszacowane są łącznie na kwotę 121.000,00 zł, w tym: nieruchomość JG1Z/00051257/9 na kwotę 111.000,00 zł oraz JG1Z/00053895/7 na 10.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 90.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1428/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomości można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej