„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w Zawidowie przy pl. Zywcięstwa 29/2

22.07.2019 11:30 
/ cena wywoławcza:
69000zł 
/ rękojmia/wadium:
9200zł
sygnatura licytacji: KM 2188/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00027111/7
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.07.2019r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I 
 
położonej w miejscowości Zawidów pl. Zwycięstwa 29/2, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027111/7. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 58,87 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni z jadalnią, korytarza i łazienki z wc na 2. kondygnacji budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą pomieszczenia strychowe o powierzchni 31,89 m2 i udział 62/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Lokal mieszkalny ma częściowo rozkład przechodni - z jednego pokoju przechodzi się do drugiego, wyposażony w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania zasilaną piecem węglowym usytuowanym w częściach wspólnych budynku. Stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal widnieje w powiatowym wykazie zabytków i w gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 92.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 69.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 9.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2188/18". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej