„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy Zielnej

26.08.2019 11:00 
/ cena wywoławcza:
358646zł 
/ rękojmia/wadium:
47820zł
sygnatura licytacji: Km 2513/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00013546/4
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.08.2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Zielna 2b, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00013546/4. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu nr 3/2 i 3/3 o łącznej powierzchni 1.866 m2 zabudowane parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 156,36 m2. Działka nr 3/2 ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, natomiast działka nr 3/3 ma kształt nieregularnego czworokąta, obie płaskie z urządzoną zielenią i małą architekturą. Teren ogrodzony: od strony ul. Zielnej ogrodzenie murowane wraz ze stalową brama wjazdową, od strony północno-wschodniej brak ogrodzenia, w pozostałej części ogrodzenie z siatki. Przez działkę nr 3/3 przebiega linia napowietrzna. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej ocieplony styropianem bez elewacji, z dachem dwuspadowym krytym eternitem. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci, telefoniczną, c.o. - kominek z rozprowadzeniem do pomieszczeń oraz piec na opał stały, obecnie ogrzewanie elektryczne, istnieje możliwość doprowadzenia instalacji gazowej. Stan budynku średni. Układ budynku funkcjonalny. Budynek podzielony jest na dwie strefy: mieszkalna o pow. 109,76 m2 i gospodarcza o pow. 46,60 m2. W części mieszkalnej budynku znajdują się: salon, 3 pokoje, otwarta kuchnia garderoba, łazienka, wc, korytarz i wiatrołap, natomiast w części gospodarczej: wc, pomieszczenie na drewno, kotłownia, pralnia, spiżarnia korytarz i dwa pomieszczenia gospodarcze. Budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej. Obok budynku mieszkalnego jest budynek użytkowy, który ze względu na brak pozwolenia stanowi samowolę budowlaną. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 478.194,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 358.645,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 47.819,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2513/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania
i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Nieruchomość jest zajmowana.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej