„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Zawidowie przy ul. Zgorzeleckiej

25.11.2019 13:00 
/ cena wywoławcza:
100667zł 
/ rękojmia/wadium:
15100zł
sygnatura licytacji: Km 2675/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00027072/1
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.11.2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Zawidów ul. Zgorzelecka, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00027072/1. Nieruchomość jest niezabudowana działką gruntu nr 14/6, AM-1 oddaną w użytkowanie wieczyste na okres do 20.05.2097r. o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta o powierzchni 9.047 m2. Działka niezagospodarowana i nieogrodzona, na jej terenie występują trawy, krzewy, drzewa samosiejne oraz posadowione są słupy elektroenergetyczne średniego napięcia. Przez działkę przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Kształt działki, przebieg linii zabudowy oraz sieci elektroenergetycznej, które w znaczny sposób ograniczają możliwość optymalnego zagospodarowania działki powodują, że wyłącznie obszar około 5.000 m2 może zostać zabudowany. Pomimo przebiegu przez nieruchomość urządzeń przesyłu infrastruktury technicznej sieci elektrotechnicznej, nie została ustanowiona służebność przesyłu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona została jako 3.3 MNU, 2.5 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo- -usługowej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 151.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 100.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 15.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2675/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej