„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 26A

20.01.2020 12:00 
/ cena wywoławcza:
59000zł 
/ rękojmia/wadium:
8850zł
sygnatura licytacji: Km 2597/16 \ księga wieczysta: JG1Z/00016750/8
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.01.2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcuul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
II         L I C Y T A C J A   U Ł A M K O W E J   C Z Ę Ś C I   N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Pieńsk ul. Dąbrowskiego 26 A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/0016750/8. Nieruchomość stanowi udział 1/2 w działce gruntu nr 122 o powierzchni 835 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste do 16.07.2092r. zabudowanej jednorodzinnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, położona bezpośrednio przy ul. Dąbrowskiego. W części niezabudowanej występują betonowe podjazdy i zaniedbane nasadzenia oraz zdewastowana szopa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym w mocno pogorszonym stanie technicznym. Działka jest uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną oraz energetyczną. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 85,01 m2 oraz pow. zabudowy 123,97 m2 jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Budynek murowany, ocieplony styropianem z siatką zaciągniętym klejem, w części odeskowany z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Budynek mieszkalny składa się z przedpokoju, 4 pokoi, łazienki z wc, kuchni i spiżarni. Część pomieszczeń jest przechodnia. Kuchnia podzielona jest na 2 pomieszczenia, w jednym znajduje się zlewozmywak, w drugim pełniącym funkcję spiżarki znajduje się kuchenka gazowa zasilana gazem z butli. Woda do celów użytkowych podgrzewana jest bojlerem elektrycznym. Ściany i sufity posiadają widoczne ubytki, przetarcia, pęknięcia i zabrudzenia. W części pomieszczeń widoczne niedokończone prace remontowo-budowlane. Budynek na zewnątrz ma wiele widocznych niedokończonych prac wykończeniowych, a także uszkodzeń elementów wykończeniowych. Stan techniczny oraz standard budynku mocno pogorszony. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 88.500,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 59.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8.850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2597/16". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej