Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w miejscowości Trójca

27.07.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
42188zł 
/ rękojmia/wadium:
5625zł
sygnatura licytacji: Km 1013/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00034281/1
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.07.2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
I         L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00034281/1. W skład nieruchomości wchodzą niezabudowane działki gruntu nr 364/5 i 364/6 o łącznej powierzchni 1710 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działka nr 364/5 o pow. 810 m2 składa się w całości z użytków łąki trwałe (ŁIV). Działki płaska o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością samosiejną i nielicznymi krzewami w większości nieogrodzona (ogrodzona została wyłącznie zachodnia część działki). Działka nr 364/6 o pow. 900 m2 składa się z użytków: łąki trwałe (ŁIV) o pow. 738 m2 oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (Łz-ŁIV) o pow. 162 m2. Działka płaska, niezagospodarowana, nieogrodzona o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością samosiejną i licznymi krzewami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. Działki gruntu, z których składa się nieruchomość mogą samodzielne stanowić odrębne nieruchomości, których kształt pozwala na usadowienie na każdej z nich domu wolnostojącego. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 56.250,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 42.187,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5.625,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1013/18". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej