„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w miejscowości Porajów przy ul. Wojska Polskiego

27.04.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
189710zł 
/ rękojmia/wadium:
28457zł
sygnatura licytacji: Km 1412/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00033935/4
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27.04.2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
II        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Porajów ul. Wojska Polskiego 20, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00033935/4. Nieruchomość jest działką gruntu o powierzchni 557 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem o łącznej powierzchni 201,54 m2. Teren działki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki, front z przęseł stalowych, brama wjazdowa stalowa, przesuwna. Przed budynkiem teren utwardzony kostką betonową, za domem kilka drzew ozdobnych. Budynek częściowo podpiwniczony, bez ocieplenia, posiada izolację przeciwilgociową. Dach pokryty dachówką ceramiczną. W piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia oraz korytarz, na parterze 3 pokoje, łazienka z wc, kuchnia, korytarz z komunikacją, ganek oraz garaż o powierzchni 33,20 m2. Na pierwszym piętrze budynku są 4 pokoje, łazienka z wc oraz korytarz. Na strychu znajduje się jedno pomieszczenie. Budynek ogrzewany za pomocą pieca dwufunkcyjnego na opał stały z rozprowadzeniem siecią z miedzi do stalowych grzejników. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci. Układ pomieszczeń dobry, stan budynku średni. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 284.565,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 189.710,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 28.456,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1412/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej