„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Ułamkowa część nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Ciołkowskiego

11.05.2020 10:30 
/ cena wywoławcza:
134250zł 
/ rękojmia/wadium:
17900zł
sygnatura licytacji: Kmp 91/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00007205/7

LICYTACJA ODWOŁANA!!!

O B W I E S Z C Z E N I E
 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.05.2020r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się
 
I         L I C Y T A C J A    U Ł A M K O W E J     C Z Ę Ś C I    N I E R U C H O M O Ś C I
 
położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Ciołkowskiego 6, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00007205/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 115 o pow. 570 m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 132,58 m2. Działka w całości ogrodzona, o regularnym  kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski jednak od strony północnej znaczne zróżnicowanie wysokości terenu. Droga dojazdowa od strony południowej, od strony północnej dostęp wyłącznie dla pieszych. W północnej części działki osadowiony jest budynek mieszkalny w pełni podpiwniczony powstały w technologii mieszanej, ze ścianami murowanymi, prefabrykowanymi stropami i stropodachem pokrytym papą. Budynek ogrzewany piecem węglowym przez rozprowadzoną w całym budynku instalacją centralnego ogrzewania z blaszanymi grzejnikami. Woda poza sezonem grzewczym podgrzewana jest za pomocą podgrzewacza elektrycznego. Na parterze budynku usytuowany jest ganek, hall, wc, kuchnia, 2 pokoje i duży taras. Na drugiej kondygnacji znajduje sie korytarz, łazienka z wc, 3 pokoje i drugi taras. Powierzchnia piwnic wynosi 88,74 m2. Na poziomie piwnic usytuowano garaż. Budynek przeszedł niedawno termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wskutek uprzedniego zawilgocenia ścian, ubytków w izolacji tarasu oraz wadliwej wentylacji, w wielu miejscach na ścianach i sufitach widoczne są wykwity i zawilgocenia. Stan nieruchomości średni. Teren dookoła budynku zagospodarowany jako ogród ze ścieżkami z kostki Bauma oraz wjazdem do garażu. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Udział 1/2 nieruchomość oszacowany jest na kwotę 179.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 134.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 17.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 91/02". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej