„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w miejscowości Kunów

31.08.2020 10:00 
/ cena wywoławcza:
195750zł 
/ rękojmia/wadium:
26100zł
sygnatura licytacji: Km 187/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00044606/9

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.08.2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I      L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kunów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00044606/9. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 187/24 i 187/25 o łącznej powierzchni 5.272 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 242,22 m2 w trakcie budowy. Działka gruntu nr 187/25 o pow. 3.558 m2 płaska o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością samosiejną składa się z użytków RIVa - 2.258 m2 oraz RIVb - 1.300 m2 Działka gruntu nr 187/24 o pow. 1.714 m2 płaska o lekko nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w trakcie realizacji, pozwolenia na budowę wygasły ze względu na wstrzymanie prac budowlanych dłuższe niż dwa lata. Zgodnie z pozyskaną dokumentacją pow. użytkowa budynku wynosi 220,06 m2, a jego pow. całkowita to 384,93 m2. Prace budowlane zostały wstrzymane co najmniej siedem lat temu. a od tego czasu budynek niszczeje - niedawno zostało częściowo zerwane pokrycie dachu i uszkodzona została znaczna część izolacji i konstrukcji dachu. Aktualne zaawansowanie budowy wynosi 42,91% - osiągnięto stan surowy zamknięty, część dachu została zniszczona. Od strony północnej działki sąsiadują z drogą publiczną o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki nie stanowią całości gospodarczej i mogą stanowić odrębny przedmiot transakcji sprzedaży. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 261.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 195.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 26.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 187/19". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej