„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej

19.10.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
73002zł 
/ rękojmia/wadium:
9734zł
sygnatura licytacji: Km 4298/12 \ księga wieczysta: JG1Z/00038402/4

ODWOŁANA

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.10.2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I       L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w Zgorzelcu ul. Łużycka 20c, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038402/4. Nieruchomość jest prawem użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 10 o powierzchni 59 m2 o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej stanowiącej budynek niemieszkalny, pełniący funkcję handlowo-usługową o pow. użytkowej 47,30 m2. Stan techniczny budynku jest dobry i nie nosi znacznych śladów zużycia technicznego. Budynek składa się z sali sprzedaży o pow. 37,70 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. 7,30 m2 oraz wc o pow. 2,30 m2. Układ pomieszczeń przechodni. Wejście do budynku znajduje się od ul. Łużyckiej bezpośrednio do sali sprzedaży. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną. Pomieszczenia ogrzewane są przy pomocy grzejników elektrycznych. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Częścią składową nieruchomości jest udział 10/1000 o wartości 133,00 zł w działce nr 9 będącej drogą wewnętrzną stanowiącą dostęp do drogi publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest UM2 jako tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 97.336,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 73.002,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 9.733,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 4298/12". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej