„Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w Trójcy

21.12.2020 11:00 
/ cena wywoławcza:
39334zł 
/ rękojmia/wadium:
5900zł
sygnatura licytacji: Km 579/17 \ księga wieczysta: JG1Z/00015065/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21.12.2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II      L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Trójca, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00015065/2. Nieruchomość stanowi grunt zabudowany o łącznej powierzchni 16.925 m2, składający się z działek nr 185, 762 i 763. Działka nr 185 o powierzchni 15.000 m2 i wartości 28.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁVI, grunty orne RIVb oraz grunty pod rowami W-ŁVI. Działka nr 762 oznaczona Br-Ps IV o powierzchni 1467 m2 i wartości 18.000,00 zł, nieregularnym i nieforemnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkami gospodarczymi, z których jeden jest zawalony, a drugi w złym stanie technicznym. Działka nr 763 oznaczona Br-Ps III o powierzchni 458 m2 i wartości 13.000,00 zł, regularnym kształcie, jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno- -gospodarczym w złym stanie. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, a ponadto działki nr 762 i 763 posiadają dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki, z których składa się nieruchomość nie stanowią całości gospodarczej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 39.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 5.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 579/17". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23% lub inny, jeżeli do czasu rozpoczęcia licytacji zostanie złożone przez uczestników postępowania i powiadomione urzędy oświadczenie o jego występowaniu. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej