„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Nieruchomość położona w Żarkach Średnich

25.01.2021 11:00 
/ cena wywoławcza:
57000zł 
/ rękojmia/wadium:
7600zł
sygnatura licytacji: Kmp 91/02 \ księga wieczysta: JG1Z/00006041/2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.01.2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I      L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Żarki Średnie, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00006041/2. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 104/2 o powierzchni 2.318 m2. Działka jest płaska, nieogrodzona o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta roślinnością samosiejną. Od strony północnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość określona jest symbolem ZW tj. tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 76.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 57.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 7.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Kmp 91/02". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wgląduw kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej