„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w Małej Wsi Dolnej

15.03.2021 13:30 
/ cena wywoławcza:
33000zł 
/ rękojmia/wadium:
4950zł
sygnatura licytacji: Km 328/14 \ księga wieczysta: JG1Z/00047615/6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.03.2021r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

II    L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mała Wieś Dolna, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00047615/6. Nieruchomość jest zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym działką gruntu nr 180/3 o kształcie regularnego wieloboku i powierzchni 900 m2. Teren działki płaski niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami, częściowo ogrodzony. Dojazd do działki drogą gruntową utrudniony. Działka nie posiada mediów, przez działkę przebiega linia napowietrzna wsparta na słupach betonowych. Budynek niemieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni 353,28 m2 jest w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany i stropy częściowo zawalone. Wejście do budynku grozi niebezpieczeństwem. Ze względu na stan techniczny budynek nie przedstawia wartości użytkowej. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 9 MN,U jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 49.500,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 33.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4.950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 328/14". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej