Mora trahit periculum”

„Zwłoka pociąga za sobą ryzyko"

Nieruchomość położona w Bogatyni przy ul. Łużyckiej

22.03.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
175500zł 
/ rękojmia/wadium:
23400zł
sygnatura licytacji: Km 2658/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00008178/5

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.03.2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I    L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Łużycka 12 A, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00008178/5. Nieruchomość stanowi zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej działkę gruntu nr 166/3 o pow. 293 m2, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaską w pełni ogrodzoną. Od wschodniej strony działki znajduje sie droga dojazdowa. Teren dookoła budynku zagospodarowany został na ogród. Ścieżki na działce oraz wjazd do garażu zostały utwardzone kostką Bauma. Na potrzeby ogrodu zajęto część sąsiadującej działki nr 161/1 o pow. 100 m2 (nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do tego fragmentu gruntu). Budynek mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 82,60 m2 znajduje się we wschodniej części działki. Ogrzewany za pomocą instalacji centralnego ogrzewania zasilanego piecem węglowym usytuowanym w piwnicy rozprowadzonej aluminiowymi grzejnikami panelowymi. Woda poza sezonem grzewczym ogrzewana jest za pomocą podgrzewacza elektrycznego. Na parterze budynku znajduje się ganek, korytarz, wc, łazienka i kuchnia połączona z salonem. Z kuchni wychodzi się na taras i do ogrodu. Na drugiej kondygnacji budynku znajduje się korytarz oraz 2 pokoje, z których zostały wydzielone garderoby. Budynek jest w pełni podpiwniczony oraz posiada niemieszkalny strych. Zbudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną. Budynek widnieje w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkim wykazie zabytków. Budynek jest w średnim stanie technicznym, przed wymianą pokrycia dachowego o termomodernizacji.W części centralnej działki znajduje się jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny o pow. 20 m2 stanowiący garaż. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 175.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 23.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 2658/19". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej