„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Nieruchomość położona w miejscowości Żarska Wieś

22.03.2021 13:00 
/ cena wywoławcza:
405716zł 
/ rękojmia/wadium:
54096zł
sygnatura licytacji: Km 313/18 \ księga wieczysta: JG1Z/00014522/7

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.03.2021r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Żarska Wieś 126, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00014522/7. Nieruchomość jest działką gruntu nr 530 o powierzchni 796 m2 w użytkowaniu wieczystym do 15.03.2088r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Działka o kształcie regularnego wieloboku, od strony drogi ogrodzona ogrodzeniem z melatoplastyki z bramą wjazdową przesuwną. Dojazd do działki drogą ślepą, utwardzoną tłuczniem, zlokalizowaną po stronie północnej działki. Działka z urządzoną zielenią oraz utwardzona w części frontowej zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny, wolnostojący o pow. użytkowej 263,65 m2 usytuowany jest w centralnej części działki, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany fundamentowe wykonane z ław żelbetowych, wylewanych z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z materiałów ceramicznych, stropy gęstożebrowe, prefabrykowane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, Kominy murowane z cegły pełnej. Elewacja budynku: tynk strukturalny oraz cokół ceramiczny wokół budynku. Wokół budynku wykonano opaskę drenażową odprowadzającą wody opadowe. Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony frontowej oraz drugie od strony tarasu. Wyposażony w instalacje wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci oraz elektryczną, ogrzewany za pomocą pieca gazowego z rozprowadzeniem do grzejników. W księdze wieczystej ujawniona jest pow. budynku 352 m2, natomiast w dniu oględzin dokonano pomiarów, zgodnie z którymi powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 263,65 m2, w tym pow. mieszkalna 158,40 m2, piwnica 88,39 m2 i garaż 16.86 m2. W piwnicy znajduje się pięć pomieszczeń oraz korytarz ze schodami na parter. Na parterze znajdują się ganek, garderoba, łazienka, otwarta kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem, korytarz, klatka schodowa na poddasze oraz garaż. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie socjalne, łazienka, 4 pokoje i korytarz. Budynek funkcjonalny. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 540.954,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 405.715,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 54.095,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 313/18". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal jest nadal zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej