„Dies interpellat pro homine”

„Termin wzywa za człowieka"

Nieruchomość położona w miejscowości Zgorzelec ul. Broniewskiego 12A i 12B

26.04.2021 12:30 
/ cena wywoławcza:
2439720zł 
/ rękojmia/wadium:
325296zł
sygnatura licytacji: Km 1973/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00038185/6

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.04.2021r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Broniewskiego 12A i 12B, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00038185/6. Nieruchomość jest działką nr 11 o powierzchni 818 m2 zabudowaną 4-kondygnacyjnym blokiem mieszkalno-usługowym o łącznej pow. użytkowej 815,34 m2 składającym się z 2 lokali usługowych na parterze i 12 mieszkań na pozostałych kondygnacjach. Lokale usługowe mające udział 244/1000 zostały wyodrębnione z ww. nieruchomości. Pozostały udział 756/1000 związany jest z 12 samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, dla których nie założono ksiąg wieczystych. Budynek nie ma windy, ma dostęp do wszystkich sieci: elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej i kanalizacyjnej. Budynek i wszystkie lokale są w bardzo dobrym stanie technicznym, ogrzewane są indywidualnie za pomocą pieców gazowych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3.252.960,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 2.439.720,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 325.296,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1973/19". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokale są zajmowane.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej