„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi"

Nieruchomość położona w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75/1

26.04.2021 12:00 
/ cena wywoławcza:
333750zł 
/ rękojmia/wadium:
44500zł
sygnatura licytacji: Km 1973/19 \ księga wieczysta: JG1Z/00016086/2

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.04.2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. Armii Krajowej 104 sala nr 205 odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

nieaktualna

położonej w miejscowości Zgorzelec ul. Daszyńskiego 75/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00016086/2. Nieruchomość jest dwupoziomowym lokalem niemieszkalnym o pow. użytkowej 155,00 m2 usytuowanym na parterze budynku czterokondygnacyjnego, składający się z dwóch sal sprzedaży, toalety, pomieszczenia gospodarczego i komunikacji. Lokal posiada znacznych rozmiarów przeszkloną witrynę usytuowaną w kierunku ul. Daszyńskiego. Ogrzewany jest za pomocą centralnego ogrzewania zasilanego piecem gazowym usytuowanym w lokalu. Wejście usytuowane jest bezpośrednio z chodnika. Lokal wykończony i wyposażony w średnim standardzie. Do lokalu należy udział 128/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal wyposażony jest w sieci: wodociągową, gazową, kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków w powiatowym wykazie zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 445.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 333.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 44.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Bolesławiec nr 56102021370000950200439521 z dopiskiem "rękojmia w sprawie Km 1973/19". Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. Lokal nie jest zajmowany.

Inne Nieruchomości

Nieruchomość położona w Opolnie Zdrój

21.01.2013 12:30 
/ cena wywoławcza:
65153zł 
Więcej

Nieruchomość położona w Zgorzelcu

21.01.2013 13:30 
/ cena wywoławcza:
100500zł 
Więcej